PRZEBIEG SPRAWY O ROZWÓD

Przesłanki

Orzeczenie rozwodu jest możliwe tylko po przeprowadzeniu procesu sądowego. W procesie jeden małżonek pozywa drugiego o rozwód. Konieczne jest wykazanie, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia na płaszczyźnie uczuciowej, fizycznej i ekonomicznej. Sąd nie orzeknie rozwodu, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Ponadto rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Koszty

Sąd pobiera z góry stałą opłatę w wysokości 600 PLN. Jeżeli od razu nakleimy znaczki opłaty sądowej za 600 PLN na pozew rozwodowy, spowoduje to przyspieszenie sprawy. Dodatkowe opłaty są związane z dochodzeniem alimentów, podziałem mieszkania, eksmisją czy też podziałem majątku. (patrz koszty)

Przebieg

Sąd rozpatruje sprawę na rozprawie (rozpraw może być więcej niż jedna). Sąd zawsze przesłuchuje małżonków. Można prosić sąd o przeprowadzenie dowodów ze świadków, dokumentów, biegłych itd. Sprawa kończy się wyrokiem. W trakcie procesu Sąd może przekazać sprawę do postępowania mediacyjnego.

Sąd orzeka, który z małżonków jest winny rozkładowi pożycia (chyba, że małżonkowie zrezygnują z tego). Sąd może też orzec w kwestiach dotyczących:

  • alimentów na drugiego małżonka,
  • alimentów na dzieci,
  • władzy rodzicielskiej,
  • kontaktów z dzieckiem,
  • sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania,
  • podziału mieszkania lub przyznania go jednemu z małżonków,
  • podziału majątku.

Postępowanie odwoławcze

Po wydaniu wyroku można składać apelację. Sprawę w II instancji rozpatruje sąd apelacyjny. Kasacja do Sądu Najwyższego jest niedopuszczalna.

menu

Pomoc prawna

Porady prawne udzielane są przez prawników kancelarii adwokackiej specjalizującej się w prawie rodzinnym.