WŁADZA RODZICIELSKA

Sprawa o rozwód lub separację jest dobrą okazją, aby szczegółowo uregulować kwestie władzy rodzicielskiej. Pozwoli to uniknąć ewentualnych problemów w przyszłości. Obowiązkiem sądu jest tylko rozstrzygnięcie w kwestii władzy rodzicielskiej. Można jednak również domagać się ustalenia prawa do kontaktów z dzieckiem.

Sąd może uwzględnić porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Z reguły przyjmuje się, że rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.


Władza rodzicielska

Sąd może wydać następujące rozstrzygnięcia:

  • pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka,
  • powierzyć wykonywanie władzy jednemu z rodziców ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka,
  • ograniczyć władzę rodzicielską (np. sąd może zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń, określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun, poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego, skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi, zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej),
  • zawiesić wykonywanie władzy rodzicielskiej (w razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej),
  • pozbawić władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców (jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka).

Kontakty z dzieckiem

W orzeczeniu kończącym sprawę o separację lub o rozwód sąd może ustalić zasady kontaktów z dzieckiem. W praktyce określane są np. konkretne godziny i dni spotkań, sposób spędzania wakacji i poszczególnych świąt.

Kontakty z dzieckiem

menu

Pomoc prawna

Porady prawne udzielane są przez prawników kancelarii adwokackiej specjalizującej się w prawie rodzinnym.