WINA ZA ROKŁAD POŻYCIA

Obowiązek orzekania

W sprawie o rozwód zawsze (chyba, że oboje małżonkowie tego nie chcą) sąd orzeka kto jest winny rozkładowi pożycia. Tak samo jest w sprawie o separację za wyjątkiem separacji orzekanej w trybie nieprocesowym na zgodny wniosek stron. Sąd może orzec, że winę ponosi jeden z małżonków, oboje małżonkowie lub też żaden z małżonków.


Pojęcie winy

Wina nie jest jasno zdefiniowana w przepisach prawa. W praktyce chodzi o ustalenie, który małżonek (czy może oboje małżonkowie) przez swoje naganne zachowanie spowodował, że małżeństwo się rozpadło. Przez naganne zachowanie należy rozumieć również niedbalstwo jednego z małżonków.


Skutki orzeczenia o winie

Orzeczenie o winie ma wymiar moralny, ale przede wszystkim pociąga za sobą skutki finansowe w postaci alimentów dla drugiego małżonka.

Po pierwsze małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Mówiąc prościej, małżonek żyjący w niedostatku, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, może żądać od współmałżonka alimentów.

Po drugie jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego (czyli płacenia alimentów), chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Należy zauważyć, że w przypadku rozwodu (ale nie separacji) alimenty na drugiego małżonka płaci się co do zasady tylko przez 5 lat lub do zawarcia nowego małżeństwa przez uprawnionego. Otóż obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

menu

Pomoc prawna

Porady prawne udzielane są przez prawników kancelarii adwokackiej specjalizującej się w prawie rodzinnym.