SEPARACJA BEZ SEPARACJI


Większość skutków prawnych separacji można również uzyskać bez jej formalnego orzekania. Chodzi tu przede wszystkim o:

Rozdzielność majątkową

Rozdzielność majątkową można uzyskać poprzez zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej (przed notariuszem). W przypadku braku zgody między małżonkami można wystąpić do sądu o ustanowienie rozdzielności majątkowej (dopuszczalne tylko z ważnych powodów).

Alimenty

Można zawrzeć umowę o płacenie alimentów. Jeżeli umowa taka zostanie zawarta w formie aktu notarialnego, to będzie miała ona moc wyroku sądowego (w przypadku dobrowolnego poddania się dłużnika egzekucji). Oczywiście w razie braku zgody między małżonkami można wystąpić do sądu o wypłatę alimentów.

Władza rodzicielska, uregulowanie kontaktów z dziećmi

Wszystkie kwestie związane z władzą rodzicielską można uregulować sądownie bez potrzeby występowania o rozwód lub separację. Można również zawrzeć porozumienie w tej kwestii.

Podział mieszkania do korzystania

Po wprowadzeniu rozdzielności majątkowej można dokonać podziału majątku, jak również tzw. podziału mieszkania do korzystania, w zwykłej sprawie cywilnej.

Co to daje ?

Oczywiście powstaje pytanie, po co zajmować się poszczególnymi sprawami osobno skoro można wszystko załatwić kompleksowo w sprawie o separację lub rozwód. Otóż brak orzeczenia o separacji lub rozwodzie daje szereg korzyści. Należy tu wymienić:

 • małżonkowie tworzą „normalne” w sensie prawnym małżeństwo, co może mieć znaczenie psychologiczne, w szczególności dla dzieci,
 • można wybrać tylko niektóre elementy związane z separacją (np. tylko rozdzielność majątkową bądź tylko alimenty),
 • obowiązek alimentacyjny nie jest ograniczony tylko do dzieci lub małżonka, ale obejmuje całość potrzeb rodziny i zawsze można wystąpić do sądu o zaspokajanie potrzeb rodziny,
 • małżonek może korzystać z mieszkania należącego wyłącznie do drugiego małżonka oraz z wyposażenia tego mieszkania,
 • małżonkowie dziedziczą po sobie na wypadek śmierci,
 • istnieje domniemanie pochodzenia nowonarodzonego dziecka z małżeństwa (nie trzeba uznawać dziecka, bądź też występować do sądu o ustalenie ojcostwa),
 • w drobnych sprawach małżonek ma ustawowe pełnomocnictwo do zastępowania drugiego małżonka (jeżeli małżonkowie mieszkają razem),
 • małżonkowie odpowiadają solidarnie za długi zaciągnięte na zaspokajanie potrzeb rodziny.

do góry  do góry | do strony głównej: Rozwód czy separacja

 
 • Menu

 • Pomoc prawna


  Adwokat z Warszawy

 • Szukaj

  Wyszukiwarka porad prawnych

 

Copyright © 2003-2010 Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek. tel. 22 499 33 22 | Zastrzeżenia prawne