ALIMENTY

W sprawach o rozwód i separację może pojawić się kwestia alimentów na dzieci oraz alimentów na drugiego małżonka.

Wysokość alimentów

Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Z jednej strony, nie trzeba zatem płacić więcej, niż uprawniony potrzebuje na swoje potrzeby. Z drugiej strony, granicą wysokości alimentów są możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Należy podkreślić, że "możliwości zarobkowe" mają inne znaczenie niż "aktualne zarobki" (które mogą być np. zerowe, gdy ktoś stracił pracę).

W przypadku obowiązku alimentacyjnego wobec małoletnich dzieci, brane pod uwagę jest również ich prawo do życia na równej stopie życiowej z rodzicami. Można to np. odnieść w stosunku do warunków mieszkaniowych czy też wyżywienia. Istotna jest również zasada, że wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie. W praktyce oznacza to, że w przypadku gdy np. dzieci po separacji lub rozwodzie pozostają przy matce, która się nimi opiekuje, to nie musi ona płacić na dzieci alimentów w pieniądzu.

Dowody w sprawach o alimenty

W ustalaniu wysokości alimentów strony procesu mogą dostarczać sądowi szeregu dowodów na poparcie swych żądań. Przydatne są rachunki dokumentujące wszelkie wydatki, obciążenia kredytami i pożyczkami, zaświadczenia o zarobkach, dokumenty zaświadczające o posiadanym majątku, dyplomy, PIT-y, zaświadczenia o kontynuowaniu nauki, zaświadczenia o stanie zdrowia itd. W przypadku braku dokumentów można korzystać z zeznań świadków.
Przedstawienie sądowi odpowiednich dowodów pomoże w ustaleniu alimentów na właściwym poziomie.

Zobacz poradnik prawny: alimenty

menu